Wij produceren als enige in Nederland

Binnen één werkdag verstuurd

Geen verzendkosten bij een bestelling vanaf €125,-

Gratis retourneren


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENVULAS TECHNIEK B.V.

 

 1. DEFINITIES

1.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden van verkoper.

1.2. Verkoper: onder verkoper wordt verstaan Venvulas Techniek B.V., gevestigd te 5261 EP Vught, Secretaris van Rooijstraat 7-9, telefoonnummer: 073-6560821, email: info@venvulas.nl

1.3. Koper: de zakelijke wederpartij danwel de consument die een overeenkomst aangaat met verkoper inzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten.

1.4. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat verkoper ter beschikking stelt en welke door een consument kan worden ingevuld wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

1.5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die door koper en verkoper wordt gesloten door uitsluitend gebruik te maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand

1.6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.8. De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.9. De zakelijke wederpartij: de rechtspersoon of de persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

 1. ALGEMEEN

2.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, voor zover van deze voorwaarden niet door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2         Verwijst koper bij zijn aanvaarding naar algemene, inkoop- of leveringsvoorwaarden, dan moeten deze geacht worden door ons uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen.

2.3         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken.

2.4         Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van koper. Ook indien de voorwaarden van koper een bepaling van gelijke strekking hebben als hiervoor vermeldt, hebben de algemene voorwaarden van verkoper te alle tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van koper.

2.5         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6         Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8         Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.3         Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Verkoper zal koper schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

 

 

 1. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1         Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2         Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3         Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand indien hij uitdrukkelijk aan koper de overeenkomst bevestigt.

3.4         Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.

3.5         Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien een aanbod nog niet is aanvaard door de consument, is de ondernemer gerechtigd om het aanbod in te trekken of te wijzigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door verkoper is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.6         Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.7         Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.8         Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat koper de gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.9         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van verkoper, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.10       Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen koper bevoegde persoon en verkoper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van verkoper op en is voor koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 

 

 1. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1         Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien verkoper door nieuwe informatie goede grond heeft te vrezen dat koper verplichtingen niet na zal komen, indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2         Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van verkoper kan worden gevergd.

4.3         Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoperde nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4         Indien verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5         Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6         In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van verkoper op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 1. PRIJZEN

5.1         Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van loonsverhogingen, verhoging van materiaal- en grondstofprijzen, verhoging van het BTW tarief en overige prijsstijgingen die leiden tot verhoging van de kostprijs.

5.2         De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de aanzegging van de prijsverhoging.

5.3         De overeengekomen prijs geldt af verkoper. Bij orders boven € 400,- wordt geleverd franco ter plaatse. Voor bestellingen tot € 125 via de webshop zijn de verzendkosten € 15. Bij bestellingen van € 125 of meer gelden geen verzendkosten.

 

 

 1. LEVERING

6.1         Aflevering van de zaken geschiedt bij koper.

6.2         De zaken worden bij koper afgeleverd, binnen de termijn, doch indien het een consument betreft, uiterlijk binnen 30 dagen, geen fatale termijn zijnde.

6.3         Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.

6.4         Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

6.5         De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument c.q. koper. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval de consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de verkoper wordt aangeboden, gaat het risico over op de consument op het moment van ontvangst van het product door de vervoerder.

6.6         In geval van ontbinding zal verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.7         Verkoper raakt jegens koper in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling onder verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen.

 

 

 1. DE ZAAK

7.1         Verkoper staat er voor in dat het product en/of dienst voldoet aan de overeenkomst. Bij gebruik buiten Nederland dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

 

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1         De door verkoper aan koper geleverde zaak blijft eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de betalingen van alle leveringen zowel huidig als toekomstig zijn nagekomen..

8.2         Koper is niet bevoegd zonder toestemming van verkoper de aan koper geleverde zaak,  dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, aan derden in (bezitloos) pand te geven, aan derden te verhuren, te verkopen, en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Bovendien is koper op verzoek van verkoper verplicht om aan verkoper zekerheid te stellen voor het verschuldigde, bijvoorbeeld door middel van afgifte van een bankgarantie.

8.3         Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt koper zich er jegens koper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.4         Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan verkoper en door verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en deze terug te nemen.

 

 

 

 1. RECLAME

9.1         Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.2         Betrekkelijke, geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking, kunnen geen grond voor reclame opleveren.

9.3         Voldoet een zaak niet aan de overeenkomst, dan is verkoper jegens koper niet meer gehouden dan de zaak terug te nemen en door een ander exemplaar te vervangen, of (naar evenredigheid) de koopprijs te crediteren.

9.4         Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van koper

9.5         In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verkoper en de door verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

 

 1. OVERMACHT

10.1       Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3       Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4       Indien en voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

11.1       Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

11.2       Verkoper is bij schade aan een zaak met een gebrek jegens koper tot niet meer gehouden dan de zaak terug te nemen en door een ander exemplaar te vervangen of de koopprijs te crediteren.

11.3       Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4       De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.5       Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.6       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7       Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor schade opgetreden als gevolg van een gebrek aan de zaak te late leveranties en schade door onjuiste adviezen.

11.8       Koper vrijwaart verkoper jegens alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan verkoper toerekenbaar is. Indien verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper

11.9       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 

 

 1. BETALING EN INCASSOKOSTEN

12.1       Betalingen door koper aan verkoper dienen door verkoper binnen 14 dagen te zijn ontvangen na het sluiten van de overeenkomst. Bij de aankoop van de producten via de webshop dient de consument de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn bedenktermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1.

12.2       Koper dient de betalingen aan verkoper te voldoen volgens de op de website genoemde methoden.

12.3       Ingeval er sprake is van betaling in termijnen dient iedere termijn binnen 14 dagen na het verstrijken ervan te zijn ontvangen.

12.4       Verkoper is gerechtigd van koper vooruitbetaling te verlangen, al dan niet in contanten Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.5       Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan verkoper te melden.

12.6       Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoperkan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

12.7       De zakelijke wederpartij is jegens verkoper van rechtswege automatisch in verzuim indien de betaling niet binnen voormelde termijn is ontvangen. Bij niet tijdige betaling is de zakelijke wederpartij aan verkoper een rente van 1,5% per maand, of gedeelte van een maand, verschuldigd. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Verkoper kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages

12.8       Verrekening door koper met de vordering van verkoper is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

 

 1. HERROEPINGSRECHT
  • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking onbeschadigd aan verkoper binnen 14 dagen na ontbinding retourneren, conform de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan verkoper. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  • Indien koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  • Indien verkoper de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
  • Voornoemde bepalingen zijn niet van toepassing indien de wederpartij een zakelijke koper is.

 

 

 1. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Verkoper is niet gehouden de bijkomende kosten te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere manier dan de door verkoper aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst door de verkoper van de verklaring van ontbinding, terugbetalen. Indien verkoper het product na vorenbedoelde 14 dagen nog niet retour heeft ontvangen, vangen vorenbedoelde 14 dagen aan na retourontvangst van het product door verkoper dan wel op het moment dat de consument heeft aangetoond dat hij het product retour heeft gezonden, een en ander naar gelang welk tijdstip het eerste valt.
 • Indien verkoper het product beschadigd retour ontvangt, dan heeft de consument alleen recht op de restwaarde van het product.

 

 

 1. UITSLUITING RECHT VAN HERROEPING
 • Verkoper kan het recht van ontbinding van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van onderhavig artikel. De uitsluiting van het recht van ontbinding geldt slechts indien verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het recht van ontbinding is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 6. die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen.

 

 

 1. GARANTIE

16.1       Verkoper verleent jegens koper, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken, de navolgende garantie: 1 jaar op fabrikagefouten aan afgeleverde zaken.

16.2       De garantie is niet overdraagbaar en wordt uitsluitend verleend aan koper.

16.3       Verkoper verleent geen garantie indien er sprake is van onzorgvuldig gebruik, achterstallig onderhoud en gebruikelijke slijtage en veroudering.

16.4       Geen garantie wordt verleend indien aan de geleverde zaken door of vanwege koper aanpassingen zijn verricht van welke aard dan ook.

16.5       Verkoper verleent geen garantie ten aanzien van die zaken welke na aflevering beschadigd zijn door van buiten komende oorzaken zoals brand, weersomstandigheden en vandalisme.

 

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1       Alle tekeningen, modellen, bestekken, berekeningen zijn onderworpen aan het auteursrecht van verkoper en blijven eigendom van verkoper. Koper is verplicht aan verkoper op zijn verzoek voormelde stukken af te geven.

17.2       Het is koper niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de hiervoor genoemde stukken te kopieren, danwel op andere wijze te vermenigvuldigen en/of te (doen) gebruiken en/of te (doen) verspreiden).

17.3       Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van koper ter kennis van derden wordt gebracht.

17.4       Door het verstrekken van een opdracht aan verkoper geeft koper toestemming aan verkoper om bedrijfsnaam, logo en foto’s van klanten en relaties te gebruiken voor media content, tenzij dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met verkoper uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 1. BEVOEGDHEID VERTEGENWOORDIGERS

18.1       Vertegenwoordigers van verkoper zijn bevoegd hem te binden indien zij in het bezit zijn van een geldige volmacht. Koper zal zich er telkenmate van vergewissen of de betrokken vertegenwoordiger van verkoper bevoegd is overeenkomsten met koper aan te gaan.

18.2       Verkoper is bevoegd een door een onbevoegd vertegenwoordiger aangegane overeenkomst te bekrachtigen.

 

 

 1. AVG

19.1       Koper is verplicht verkoper te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats, telefoon en rekeningnummer.

19.2       Bij uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met verkoper verwerkt verkoper gegevens, waaronder persoonsgegevens van de consument met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

19.3       De wijze van verwerking van gegevens van de consument zijn neergelegd in de privacy verklaring van de ondernemer, zoals gepubliceerd op haar internetsite. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal de privacyverklaring worden aangepast.

19.4       Indien koper merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de website door middel van zijn account, dient hij zulks onverwijld aan de verkoper te melden.

 

 

 1. CONSUMENTENRECHT

20.1       Indien en voor zover Koper een natuurlijke persoon is en niet handelt in uitoefening van zijn bedrijf of beroep en een van voornoemde bepalingen niet strookt met het wettelijk geregelde consumentenrecht, zal aangesloten worden bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het consumentenrecht.

 

 1. JURISDICTIE

21.1       Op de aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen onderworpen aan deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waaronder boek 6, titel 5 afdeling 3, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

22.2       Geschillen tussen de consument en verkoper over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door de consument worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het Europese ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

23.3       De rechter van de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen verkoper en koper . tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter

24.4       De toepasselijk van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Naam ondernemer: Venvulas Techniek B.V.
Handelend onder de naam: Röwac

Vestigingsadres:
Secretaris van Rooijstraat 7-9,

5261 EP Vught

Telefoonnummer: 073-6560821

E-mailadres: info@rowac.nl

KvK-nummer: 16058528
Btw-identificatienummer: NL008239071B01

Product toegevoegd aan offerte!